Kim lấy máu TD-5053

TD-5053

  • Dễ sử dụng
  • Cài đặt 5 độ sâu (1.2 ~ 2.4 mm)
  • Chỉ sử dụng một lần
  • Kim rút lại tự động

 

Datasheet