Kim lấy máu TD-5083

TD-5083

  • Dễ sử dụng
  • 3 kích thước khác nhau
  • Chỉ sử dụng một lần
  • Kim rút lại tự động

 

Datasheet